FARSI (PERSIAN)

WELCOME - خوش آمدید


به خدمات اضطراری ایالت نیو ساوت ولز (NSW SES) خوش آمدید.

 اس ای اس نیو ساوث ولز (NSW SES) آژانس دولتی است که در هنگام سیل و طوفان برای کمک اضطراری تماس می گیرید.

  اس ای اس نیو ساوث ولز (NSW SES) همچنین اطلاعاتی در مورد کارهایی که باید قبل، در طول و بعد از سیل، طوفان و سونامی انجام شود را ارائه می دهد.

  این صفحه در مورد نحوه آماده شدن برای سیل و طوفان اطلاعاتی به زبان فارسی دارد.

  این صفحه به مرور زمان با اطلاعات جدید به زبان فارسی به روز رسانی می شود.

 لطفا این اطلاعات را با خانواده، دوستان و همسایگان خود به اشتراک بگذارید.

  اس ای اس نیو ساوث ولز (NSW SES) نجات جان و ایجاد جوامع ایمن تر.

🔊

Select an option

FLOOD - سیل

RESOURCES - منابع


INFORMATION - اطلاعات


What's Your Plan? - برنامه شما چیست؟


Flood Information Audio - سمعی


🔊

8 Tips - هشدار


 

 

 

1. خطرات خود را بشناسید

سیل بی ترس نیست و میتواند کشنده باشد

 سیل میتواند خط تلفن، آب، برق، فاضالب و گاز را قطع کند

 در مورد تاریخچه و حد اکثر ارتفاع سیل در محلتان از شهرداری سوال کنید

 با افرادی که مدت زیادی در آن منطقه زندگی کردهاند در باره خطر سیل در منطقه صحبت کنید

 از نشانههای سیل آگاه باشید، مثل باران شدید و طغیان یا باال آمدن آب

 برای آگاهی بیشتر از وبسایت SES NSW به آدرس au.gov.nsw.ses.www دیدن کنید

 

 

2 .بدانیدکه کجا بروید 

در آبهای سیل آسا رانندگی یا دوچرخه و موتور سواری نکنید و پیاده نروید. راه امن تری را پیدا کنید

 با دوستان یا اقوامتان در خارج از منطقه سیل، در باره اقامت در منزل آنها صحبت کنید

 راههای امن سفر کردن را در صورت نیاز به تخلیه در نظر بگیرید

 

 

3 .بدانید که با چه کسی تماس بگیرید

لیست شماره تلفنهای اضطراری را در تلفنتان یا دم دست داشته باشید

برای کمک اضطراری در سیل یا طوفان به SES NSW شماره 500 132 تلفن بزنید

در مواقع اضطراری که خطر جانی وجود دارد به 000( سه صفر( تلفن بزنید

 

 

4 .برنامه تان را با دیگران به اشتراک بگذارید 

برای سیل با خانواده و همسایگانتان برنامه ریزی کنید

اگر بیزینس دارید، برای سیل با همسایگان محل بیزینستان برنامه ریزی کنید

برنامه تان را مرتباً تمرین کنید

 

 

5 .یک بسته کمکهای اولیه اضطراری تهیه کنید

یک بسته کمکهای اولیهاضطراری تهیه کنید حاوی یک رادیوی قابل حمل که با باطری کار کند،

چراغ قوه، باطریهای اضافی، جعبه کمکهای اولیه، شمع، کبریت ضد آب، مدارک مهم،

برنامه موقعیت اضطراری، شماره تلفنهای اضطراری و کیف ضد آب

بسته لوازمتان را در جایی که دسترسی به آن آسان باشد نگه دارید

 

 

6 .بدانید که کی عمل کنید

وضعیت هوا را تحت نظر داشته باشید - اداره هواشناسی warnings/nsw/au.gov.bom.www

هشدار سیل و اخطارها را اعالم میکند

از دستورات تخلیه طبق دستور پیروی کنید - عدم انجام این کار، شماو خانواده تان را در معرض خطرقرار می‌دهد

 

 

7 .بیمه تان را بررسی کنید

اگر بیمه وجود دارد، بررسی کنید که معتبر و مناسب موقعیت و احتمال زیان شما باشد

 

 

8 .به رادیوی ABC محلتان گوش کنید

در مواقع اضطراری، ایستگاه رادبوی محلی شرکت پخش استرالیا )ABC )هشدارها،

اطالعات و به روز آوریهای اضطراری را پخش میکند

مطمئن شوید رادیویی که با باطری کار میکند دارید

 

8 Tips - هشدار 

Back to top