DARI دری

WELCOME خوش آمدید


 یک سازمان دولتی است که در زمانِ سیل و طوفان برای کمک عاجل به آن تماس می گیرید. NSW SES همچنین معلوماتی در مورد کارهایی که باید قبل، در زمان وقوع و بعد از سیل، طوفان و سونامی انجام شود، ارائه می دهد. این ورقه حاوی معلومات به زبان دری راجع به طریقه آماده شدن برای سیل و طوفان است. این ورقه به مرور زمان با معلومات تازه به زبان دری به روزرسانی می شود. لطفا این معلومات را با فامیل، دوستان و همسایگان خود به اشتراک بگذارید. NSW SES. نجات جان و ایجاد جوامع ایمن تر. 

🔊

Select an option

FLOOD سیل

INFORMATION معلومات


NSW SES Flood Preparedness Tips نکات آمادگی NSW SES در برابر سیل

STORM طوفان

HAWKESBURY - NEPEAN هاکسبیری- ناپیان

INFORMATION معلومات


نکات آمادگی NSW SES در برابر سیل Dari - NSW SES Flood Preparedness Tips

نکات آمادگی سیل NSW SES به شما کمک می کند خانه، فامیل و کسب و کار خود را در برابر سیل آماده کنید. معلومات بیشتر به زبانهای دیگر در وب سایت زبان NSW SES موجود است: www.ses.nsw.gov.au/inyourlanguage.

این ویدیو و وب سایت را با دوستان و فامیل خود به اشتراک بگذارید تا مطمئن شوید که آنها نیز آماده هستند. همین حالا اقدام کنید و برای سیل آمادگی داشته باشید. 

 

 

 

 

 

 

Know the Risks خطرات را بشناسید


                                      

Know Your Risk in Dari (live video)

Hawkesbury Nepean, Know Your Risk خطر خود را شناسایی کنید

  

Whats Your Plan? پلان تان چیست


What’s Your Plan in Dari (live video)

Hawkesbury Nepean, What's Your Plan پلان تان چیست

  

Hawkesbury-Nepean منابع هاکسبیری- ناپیان


         

Back to top