ਪੰਜਾਬੀ - PUNJABI

ਸੁਆਗਤ ਹੈ - WELCOME


ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ (NSW SES) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

NSW SES ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

NSW SES ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਿਆਇਆ (ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ) ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

NSW SES ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

🔊

Select an option

ਹੜ੍ਹ - FLOOD

ਜਾਣਕਾਰੀ - INFORMATION


ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ - Know The Risks


ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? - What's Your Plan?


Hawkesbury-Nepean - ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ Fact Sheets


    

ਆਡੀਓ - Audio


🔊

8 ਸੁਝਾਅ - 8 Tips


 

 

1. ਆਪਣੇ ਖਤਰਿਆ ਬਾਂ ਿੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ

 • ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਲਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਹੜ੍ਹ ਫੋਨ, ਪਾਣੀ, ਖਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ (ਗੰਦ ਦੀਆ ਨਾਲੀਆ) ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆ ਲਾਈਨਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਸਥਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾ ਦਾ ਇਖਤਹਾਸ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਿਾਰੇ ਕਾਊਂਖਸਲ ਕਲ ਪੁੱਛ
 • ਖਜਹੜੇ ਲਕ ਿੇਤਰ ਖਵੱਚ ਲਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਖਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ ਿਤਰੇ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ
 • ਹੜ੍ਹਾ ਦੇ ਖਚਨਾ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਰਹੋ, ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਿਹੁਤ ਖਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਉਤਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਪਾਣੀ
 • ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ NSW SES ਦੀ ਵੈੱਿਸਾਈਟ www.ses.nsw.gov.au ‘ਤੇ ਜਾ ਕ ਜਾਚ ਕਰੋ

 

 

2. ਸਮਝ ਲਓ ਰਿ ਜਾਣਾ ਰਿੱਥੇ ਹੈ

 • ਹੜ੍ਹਾ ਵਾਲ ਪਾਣੀ ਖਵੱਚੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਾ ਉਸ ਖਵੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ
 • ਹੜ੍ਹ ਵਾਲ ਿੇਤਰਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਰਖਹੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ-ਸਹੇਲੀਆ ਜਾ ਖਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਨਾਲ ਰਖਹਣ ਿਾਰੇ, ਉਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
 • ਉੱਥੋਂ ਖਨਕਲਣ (evacuate ਕਰਨ) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਖਕਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਾਰੇ ਖਵਚਾਰ ਕਰੋ

 

 

3. ਜਾਣੋ ਰਿ ਰਿਸ ਨੂੰ ਿਾੱਲ ਿਿਨੀ ਹੈ

 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਪਾਤਕਾਲ) ਨਿਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਖਵੱਚ ਜਾ ਖਕਤੇ ਆਪਣੇ ਨੜੇ ਰੱਿੋ
 • ਹੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤੁਫਾਨਾ ਖਵੱਚ ਅਪਾਤਕਾਲ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ NSW SES ਨੂੰ 132 500 ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
 • ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਤਰੇ ਵਾਲੀਆ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਖਥਤੀਆ ਖਵੱਚ ਖਸਫਰ ਖਸਫਰ ਖਸਫਰ (Triple Zero) ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

 

 

4. ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਝੀ

 • ਆਪਣੇ ਪਖਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪੜੋਸੀਆ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਤਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਪੜੋਸੀਆ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾ ਿਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉ।
 • ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਖਭਆਸ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

 

 

5. ਇੱਿ ਬੁਰਨਆਦੀ ਅਪਾਤਿਾਲ ਰਿੱਟ ਰਤਆਿ ਿਿੋ

 • ਇੱਕ ਅਪਾਤਕਾਲ ਖਕੱਟ ਖਤਆਰ ਕਰੋ ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਿੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ, ਵਾਧੂ ਿੈਟਰੀਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਖਚਖਕਤਸਾ (first aid) ਦੀ ਖਕੱਟ, ਮੋਮਿੱਤੀਆ, ਜਲ-ਰੋਧਕ ਮਾਚਸਾ, ਿਰੂਰੀ ਕਾਗਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਅਪਾਤਕਾਲ) ਯੋਜਨਾਵਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲ-ਰੋਧਕ ਿੈਗ ਹੋਵੇ
 • ਆਪਣੀ ਖਕੱਟ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਾਭ ਕਰ ਰੱਿ

 

 

6. ਜਾਣੋ ਰਿ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਿਤ ਰਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 • ਮੌਸਮੀ ਸਖਥਤੀਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰ ਰੱਿੋ - ਮੌਸਮ ਖਵਭਾਗ ਵੱਲ ‘ਹੜ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖਚਤਾਵਨੀਆ’ (Flood Watches and Warnings) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਦੀਆ ਹਨ www.bom.gov.au/nsw/warnings
 • ਖਜਵੇਂ ਦੱਖਸਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਖਨਕਲਣ ਦੇ ਆਰਡਰਾ (Evacuation Orders) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ - ਅਖਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋਿਮ ਖਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

 

 

7. ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਾਚ ਿਿ ਲਉ

 • ਜੇ ਿੀਮਾ ਉਪਲਿਧ ਹੈ, ਤਾ ਜਾਂ ਚ ਲਉ ਂ ਖਕ ਉਹ ਚਲੰਤ ਹਾਲਤ ਖਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਥਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਤਰੇ ਮੁਤਾਿਕ ਉਖਚਤ ਹੈ

 

 

8. ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ABC (.ਬੀ.ਸੀ.) ਿੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉ

 • ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਖਥਤੀ ਖਵੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਆਸਟ੍ਲੀਅਨ ਿਡਕਾਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ABC) ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਪਾਤਕਾਲ ਖਚਤਾਵਨੀਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ, ਿਦਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅੱਪਡੇਟ) ਚਲਾਵੇਗ

8 ਸੁਝਾਅ - 8 Tips

ਤੂਫਾਨ - STORM

ਸਰੋਤ - RESOURCES


ਜਾਣਕਾਰੀ - INFORMATION


🔊

Back to top