ਪੰਜਾਬੀ - PUNJABI

ਸੁਆਗਤ ਹੈ - WELCOME


ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ (NSW SES) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

NSW SES ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

NSW SES ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਿਆਇਆ (ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ) ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

NSW SES ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

🔊

Select an option

ਤੂਫਾਨ - STORM

ਸਰੋਤ - RESOURCES


ਜਾਣਕਾਰੀ - INFORMATION


🔊

Hawkesbury-Nepean

ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ - Know The Risks


ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ - Know The Risks

ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ - Know The Risks

ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? - What's Your Plan?


ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? - What's Your Plan?

ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? - What's Your Plan?

Hawkesbury-Nepean - ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ Fact Sheets


    

Back to top