FARSI (PERSIAN) فارسی

WELCOME - خوش آمدید


به خدمات اضطراری ایالت نیو ساوت ولز (NSW SES) خوش آمدید.

 اس ای اس نیو ساوث ولز (NSW SES) آژانس دولتی است که در هنگام سیل و طوفان برای کمک اضطراری تماس می گیرید.

  اس ای اس نیو ساوث ولز (NSW SES) همچنین اطلاعاتی در مورد کارهایی که باید قبل، در طول و بعد از سیل، طوفان و سونامی انجام شود را ارائه می دهد.

  این صفحه در مورد نحوه آماده شدن برای سیل و طوفان اطلاعاتی به زبان فارسی دارد.

  این صفحه به مرور زمان با اطلاعات جدید به زبان فارسی به روز رسانی می شود.

 لطفا این اطلاعات را با خانواده، دوستان و همسایگان خود به اشتراک بگذارید.

  اس ای اس نیو ساوث ولز (NSW SES) نجات جان و ایجاد جوامع ایمن تر.

🔊

Select an option

FLOOD - سیل

8 Tips - هشدار


 

INFORMATION - اطلاعات


NSW SES Flood Preparedness Tips نکات آمادگی در برابر سیل در NSW SES

Hawkesbury-Nepean

RESOURCES - منابع


Know Your Risk


Farsi - Know Your Risk

Farsi - Know Your Risk

What's Your Plan? - برنامه شما چیست؟


What's Your Plan? - برنامه شما چیست؟

What's Your Plan? - برنامه شما چیست؟

Hawkesbury-Nepean منابع


Coming soon

STORM طوفان

RESOURCES


Back to top